chovné stanice NKO

Z Ránského Letiště a Pont Luty

MKP 2006

68. ročník Memoriálu Karla Podhajského


Oro z Kvítele, Vítěz 68. Memoriálu Karla Podhajského, CACIT, CACT, I. cena, 453 b., nejlepší les, vůdkyně Olga Hrabáková

Karel Podhajský, je právem povaľován za jednu z největąích osobností lovecké kynologie, zaslouľil se o vznik české myslivecké kynologie a myslivecké kynologii věnoval vąechnu svou píli a volný čas. Na jeho počest je kaľdoročně pořádán memoriál vąech plemene ohařů s mezinárodní účastí, který nese jeho jméno a je svátkem a oslavou myslivecké kynologie. Pořádáním 68. ročníku MKP byl pověřen Okresní myslivecký spolek Opava. Pro zahájení memoriálu byl vybrán zámek v Hradci nad Moravicí, pro samotné konání této vrcholné soutěľe byly s ohledem na kvalitu terénu vybrány honitby MS Křeménky Bolatice, MS Bohuslavice, MS Bělá.Ředitelem soutěľe byl Kořistka Lubomír předseda OMS Opava , vrchním rozhodčím Luděk Müller. Posuzování práce na Velkém poli MUDr. Novotný Vlastimil, Hermann Pavel a Balogh Laco, malé pole Červenka Ladislav a Narovec Jaroslav, voda Volný Petr, MVDr. Kalich Miroslav a Nehyba Oldřich, v lese pak barvy Uchytil Břetislav, Bambula Drahomír, Vitásek Karel a RNDr. Dinka Anton, vlečky Vaňhara Břetislav a Sajbot Jaroslav, drobné disciplíny Ing. Rafaj Stanislav a Nastoupil Jan. Na soutěľi startovalo 20 psů, z toho 9 psů z České Republiky, kteří se nominovali z MRK, 8 psů ze Slovenska a po jednom psu z Polska, Rakouska a Holandska. Mezi 20 vůdci byly na startu také dvě ľeny.

Německý krýtkosrstý ohař 

Pátek v Hradci nad Moravicí se sjeli vůdci, rozhodčí i ostatní účastnici MKP. Na nádvoří zámku proběhla veterinární prohlídka psů, fotografování, následovala porada rozhodčích a poté se vąichni účastni se přesunuli do impozantního sálu Hradeckého zámku. Vrchní rozhodčí představil početný sbor rozhodčích a pronesl pár slov k MKP a postupně vyzval vůdce k losováni, nasledovalo seznámení vůdců s připravovaným průběhem memoriálu, rozdělení do skupin.

Zámek Hradec nad Moravicí z části jeątě zahalen do ranní mlhy. Zatím co na nádvoří zámku se postupně shromaľďovala početná korona, před bránou se řadil průvod vůdců , sokolníku i kočár připraven pro vrchního rozhodčího a ředitele soutěľe, o několik chvil později trubači započali troubení a na nádvoří napochodoval průvod za kterým přijel kočár. Impozantní prostření zámku a troubení trubačů dodalo MKP důstojnost a atmosféru, která mu právem náleľí. Následovalo několik krátkých proslovů k zahájení MKP, představení vůdců a několik daląích organizačních informací. Poté se vąichni vůdci za doprovodu vedoucích skupin (závodčích)

V lese čekal vůdce obtíľný terén, skutečně podmínky jen pro ty nejlepąí psy a zkuąené vůdce obdobně tomu bylo i na ostatních stanoviątích. Malé pole dohledávky probíhaly v porostu řepy, vlečky na strniąti. Terény na Velkém poli řepa, vojtěąka i částečná holina, velký prostor pro společný hon, dostatek zvěře v kombinaci s teplým počasím se stala pro některé vůdce a psy nepřekonatelnou překáľkou. Tyto podmínky spolu s regulemi nového zkuąebního řádu skutečně prověřili vlohy a připravenost psů. Práce na vodě probíhala na dobře zazvěřeném rybníku s dostatečným rákosovým porostem.

Bilance prvního dne, startovní pole výrazně prořídlo. Neuspělo 8 psů, 2 odstoupili z toho 6 vůdců neuspělo při práci na Poli, 1 při práci na vodě a 1 v lese.

Zahájení druhého dne MKP na myslivecké chatě Křeménky. Druhý den nastoupilo 10 vůdců. Po krátkém zahájení a seznámení s programem memoriálu, posléze se vąichni vůdci rozjeli na svá pracoviątě. Druhý den memoriálu neuspěli 2 vůdci, oba neuspěli při práci v poli. Celkově tuto soutěľ dokončilo dokončilo 8 psů z toho 4 v I ceně, 1 v II ceně a 3 v III ceně.

Slavnostní večer a vyhláąení výsledku Memoriálu Karla Podhajského 2006. Po několika krátkých proslovech následovalo vyhláąení výsledku, vítězem nebo přesněji vítězkou 68. ročníku MKP se stala Olga Hrabáková se psem Oro z Kvítele se ziskem 453 bodů v první ceně a zároveň získala titul CACT a CACIT a zároveň ocenění za nejlepąí práci v lese, na druhém místě se umístil Ing. Jursa Jozef, Csc. se psem Cora z Dubovských luhov se ziskem 445 bodů zístal titul res.CACT a CACIT, třetí byl Kovács Jozef se psem Lux z Potoňskej lúky získal 442 bodů a ocenění za nejlepąí práci na vodě, za nejlepąí práci v poli a na barvě byl oceněn pes Monty Francto s vůdcem Otto Banasem ml.. Pro vąechny účastníky memoriálu byly připraveny věcné ceny.

Oro z Kvítele, Vítěz 68. Memoriálu Karla Podhajského, CACIT, CACT, I. cena, 453 b., nejlepší les, vůdkyně Olga Hrabáková68. ročník MKP byl první v celé jeho historii který vyhrála ľena, ale byl také první který byl posuzován podle nového zkuąebního řádu. Proč nový zkuąební řád?: Jen krátce „starý“ zkuąební řád více preferoval lesní práci, doménou ohařů je vąak práce v poli, kde se mohou plně projevit vrozené vlastnosti ohařů(stavěcích psů), právě ty vlastností které odliąují ohaře od ostatních skupin psů je to předevąím schopnost vyhledat a vystavit zvěř.
Hlavním cílem pořadatelů bylo vytvořit co nejlepąí podmínky pro samotnou soutěľ, coľ je předevąím kvalitní terén, dostatek zvěře. Kvalita a obtíľnost terénu by měla vľdy odpovídat charakteru akce, prostory pro jednotlivé disciplíny byly zvoleny s ohledem na tuto skutečnost. Velmi důleľité je také dostatek zvěře a to zejména na Velkém poli, pro letoąní rok se podařilo zajistit dostatek kvalitní pernaté zvěře Baľantů a Koroptví. Nedílnou součásti je také korektní posuzování a to vľdy striktně podle zkuąebního řádu, zejména na akci takového formátu. Takovéto posuzování je jedinou moľností pro udrľení úrovně a důstojnosti této vrcholné kynologické akce. Zohledňování lovecké praxe je v rozumné míře moľné při posuzování na zkouąkách lovecké upotřebitelnosti, ale tato volnost ve výkladu zkuąebního řádu v ľádném případě nepatří na memoriály.

K výkonu psů, MKP je skutečně náročná soutěľ, i velmi dobře připravený pes můľe za jistých okolností selhat, jeden příklad za vąechny. Favorit MKP a zároveň vítěz MRK Francini Moris s vůdcem Pospíąilem Jiřím, postupoval memoriálem a se samými „čtverkami“, pes opravdu výborný výkon na vąech disciplínách, aľ při samostatném hledání vystavil zvěř a přestoľe vůdce nemusel jiľ střílet, vystřelil a křídovaný baľant spadl do vysoké trávy se spoustou zvěře. Po uplynutí 10 minut pes zvěř nedohledal a musel být ohodnocen známkou 0, coľ znamenalo vyřazení ze soutěľe. Velmi pěkný výkon podal také pes Patt v. Güttlesbrunnerhor a vůdce Hausberger Brigite z Rakouska, který předvedl skvělou prací na vodě, jeho postup, zastavily aľ disciplíny na velkém poli, kdy byl z postupováni ohodnocen známkou 0. Za zmínku stojí také výkon psa Endy z Budiąovské doliny a vůdce Večeřa Jaroslav, který v celé soutěľi nasbíral nejvyąąí počet bodů 459 bohuľel při disciplíně na velkém poli klesl do druhé ceny.

převzato od pana L.Mullera,  chovná stanice ze Štípek

 
TOPlist